Охорона праці

та безпека життєдіяльності

 

                                                             

Україна

   ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Запорізької області

 ВІДДІЛ ОСВІТИ

__________________Заклад дошкільної освіти №21 „Барвінок”_____________________

71701, Запорізька обл., м.Токмак , вул. Шевченка, 44, тел..2-17-72, e-mail: barvinok-21@uk.net                                                                             м. Токмак

 

Від     04 .01.2019                                      НАКАЗ                                                            №46

Про аналіз стану  травматизму  за минулий 2018 рік

і заходи щодо його попередження

 

    Організація профілактичної роботи щодо попередження  травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі №21 проводиться відповідно до законів України „Про освіту” від 23.05.1991р.№1060-ХІІ (із змінами), „Про охорону праці” від 14.10.1992р.№2694-ХІІ(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” від 25.08.2004р.№1112(із змінами), Інструкції з організації охорони життя та здоров'я дітей в ДНЗ від 28.10.2008р. №985.

   Співробітники   закладу дошкільної освіти №21  виконують нормативно-правові акти з охорони праці, трудового законодавства.

    Раз на три роки працівники ЗДО №21 проходять навчання з охорони праці.

В річному плані роботи ЗДО №21 на 2018-2019 н.р. розроблені:                                                                                                                - план роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та план роботи з охорони праці;                                                                                                          - заходи, щодо  попередження   травматизму під час навчально-виховного процесу, щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру,  щодо попередження дитячого дорожньо- транспортного травматизму.                                                                                           Протягом року проводяться тижні та місячники безпеки, тиждень з охорони праці. Систематично з колективом ЗДО №21 проводяться інструктажі з охорони праці та організації охорони життя та здоров'я дітей в ДНЗ.

   Аналіз травматизму по ЗДО №21 за 2019 рік свідчить про те, що під час навчально-виховного процесу не було зафіксовано жодного випадку травмування вихованців та працівників ЗДО №21.

    Але зафіксований один  випадок травмування вихованця під час перебування вдома: вихованець  середньої групи        Мовчан Нестор  ( березень  2018 року  перелом правого плеча)  .

 Випадків побутового травматизму працівників ЗДО №21 за  період 2018 року не зафіксовано.

 Ураховуючи вищезазначене, з метою попередження   травматизму під час освітньо-виховного процесу                                                                                                          

  НАКАЗУЮ:

1.     Розглянути на виробничій нараді питання про стан травматизму серед учасників навчально-виховного процесу і намітити додаткові заходи щодо його запобігання.

                                                              Відповідальний: вихователь-методист

                                                              Термін: лютий 2019 року

2.     Створювати належні безпечні і здорові умови для вихованців ЗДО  №21 та запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу.

                                                              Відповідальний: вихователь-методист,  

                                                                                           пед.колектив

                                                               Термін: протягом року

3.     Систематично проводити роз’яснювальну  та просвітницьку роботу з батьками, щодо профілактики травмування серед дітей дошкільного віку.

                                        Відповідальний: вихователь -  методист,  пед.колектив

                                                                              Термін: протягом року

4.     Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Н.А. Козлову.

 

 

Директор                                О.С. Дубініна


Довідка про організацію роботи з  охорони праці та безпеки життєдіяльності  в закладі  дошкільної освіти   №21 „ Барвінок

 Токмацької міської ради Запорізької області

         Робота по організації охорони праці та безпеки життєдіяльності  в   закладі дошкільної освіти №21 здійснюється відповідно до:

 Законів України

·        "Про охорону праці"  

·        "Про освіту"  

·         "Про дошкільну освіту"

·        «Про дорожній рух»,

·        «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

·        «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,

·        «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

·        «Про колективні договори і угоди»,

·        «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,

·        Кодексу законів про працю України із змінами та доповненнями,

·        Кодекс  цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-VІ (зі змінами)

·        Основ законодавства України про охорону здоров’я,

·        Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах ,

·        Інструктивно –методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльностіу навчально – виховному процесі

·        Орієнтовної інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально – виховного процесу та інших міжгалузевих нормативних документів з питань охорони праці, положень та інструкцій що діють в закладі.

         «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу» у   закладі дошкільної освіти №21 «Барвінок» визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників. Відповідно цього Положення, Плану роботи ЗДО на рік складена та затверджена наказом завідувача Циклограма роботи ЗДО №21 з питань охорони праці.

         На робочих місцях створені умови праці відповідно до нормативно – правових актів, забезпечується дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

         В закладі створена комісія з охорони праці, визначена система організації з охорони праці, обов'язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей та працівників ЗДО (учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 (z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки України від 18.04.2006 N 304 (z 0806-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680, Положення про навчання з питань охорони праці   закладу  дошкільної освіти №21  «Барвінок».

         Роботу дошкільного навчального закладу з охорони праці можна умовно розділити на три напрямки:

                           

Охорона праці:

                          

правила техніки безпеки;

правила пожежної безпеки;

правила техніки експлуатації;

виробнича санітарія та гігієна праці;

державні, регіональні, локальні нормативні документи

 

Створення безпечних

умов праці

Робота з працівниками, щодо        виконання вимог з ОП                  

Створення та ведення

документації  з ОП

                  

 

З метою створення безпечних умов праці в   закладі дошкільної освіти щорічно:

§  підводяться підсумки роботи з охорони праці , висновки про проведену роботу оформляються наказом директора по  ЗДО;

§  після оформлення Акта виконання узгоджуються з головою профкому Комплексні заходи з питань охорони праці, техніки безпеки, техніки експлуатації, пожежної безпеки, санітарії та гігієни;

§  підводяться підсумки роботи за рік по виконанню заходів щодо запобігання дитячого травматизму, висновки про проведену роботу оформляються наказом  по ЗДО;

§  Про організацію профілактичної роботи

§  видається наказ «Щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу»;

§  видається наказ   «Про профілактичну роботу по запобіганню нещасних випадків та дитячого травматизму в  ЗДО №21»;

§  «Про призначення  відповідальних    осіб за організацію     роботи з охорони   праці   та    безпеки  життєдіяльності            по  ЗДО №21»;

§    «Про створення комісії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  по ЗДО №21»;

§  два рази на рік видаються накази   «Про охорону життя і здоров’я дітей»;

§  видається наказ   «Про організацію роботи з безпеки діяльності учасників навчально - виховного процесу;

§  видається наказ «Про профілактичну роботу по запобіганню травматизму невиробничого характеру»;

§  наказом затверджуються заходи профілактики травматизму невиробничого характеру;

§  наказом   затверджуються протипожежні заходи на рік;

§  видається наказ про підсумки роботи з цивільної оборони за рік та заходи на наступний календарний рік.

§  видається наказ   про підсумки виконання плану підготовки керівного, командно-начальницького складу,  невоєнізованих формувань ЦЗ, робітників та службовців об`єкту з цивільної оборони за рік  та завданнях на наступний календарний рік;

§  видається наказ   про організацію і ведення цивільного захисту та призначення управління і невоєнізованих формувань на календарний рік;

§  видається наказ   про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень та створення добровільної пожежної дружини;

§  призначається відповідальний: за електрогосподарство; у сфері поводження з відходами й організації їхнього первинного обліку; за безпечну та належну експлуатацію електроустановок;

§  видаються накази   про організацію роботи щодо безпечної експлуатації обладнання та мереж; про підготовку теплових мереж до експлуатації в осінньо - зимовий період;

§  видається наказ   про створення комісії з охорони праці.

§  видаються сезонні накази та накази за потребами:

§  про затвердження інструкцій, положень, програм,   тощо;

§  направлення на курси цивільної оборони;

§    Про заходи щодо попередження дитячого травматизму в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди,

§  про заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ; захворювань дітей; шлунково - кишкових інфекційних захворювань у дітей;

§  про проведення Тижня безпеки дитини;

§  про Місячник безпеки життєдіяльності;

§  про День охорони праці;

§  про посилення пожежної безпеки у весняно-літний період; осінньо – зимовий період;

§  про підготовку будівлі та прилеглої території до експлуатації в осінньо - зимовий період;

§  про виконання заходів щодо попередження травматизму учасників навчально - виховного процесу;

§  про заходи щодо енергозбереження;

§  про недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період;

§  про персональну відповідальність працівниківЗДО №21 за додержання вимог законодавства в сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності;

§  правил пожежної безпеки;

§  про проведення навчання та перевірки знань з питань ОП( 1раз на 3 роки);

§  про роботу ЗДО у надзвичайній епідемічній ситуації 9 за необхідності);

§  про додаткові заходи щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу;

§  про посилення протипожежного режиму під час святкування Новорічних та Різдвяних свят; про затвердження графіка проведення святкових ранків, розваг та призначення відповідальних за виконання правил пожежної безпеки, ТБ, ОП, при проведенні культурно-масових заходів.

Наказом директора призначаються  відповідальні за дотримання протипожежного режиму та охорони праці в ДНЗ, на території та по кожному окремому приміщенню, складається  маршрут руху сторожів.

Медогляди працівників проводяться при прийомі на роботу і періодичні двічі на рік.

         Робота з охорони праці розпочинається при прийнятті працівника в ЗДО:

§     керівником структурного підрозділу (завгоспом, вихователем – методистом) проводиться первинний інструктаж працівника, робиться запис в Журнал реєстрації первинних інструктажів, під особистий підпис учасників ;

§     наказом директора працівнику призначається стажування, перед початком якого працівнику проводиться інструктаж на робочому місці керівником структурного підрозділу. В наказі обумовлено: кількість змін стажування, керівник стажування, дата та час перевірки знань з охорони праці для допуску до самостійної роботи. Керівником структурного підрозділу робиться запис  в журналі реєстрації інструктажів про інструктаж на робочому місті, призначення кількості змін стажування під особистий підпис працівника та інструктора;

         Відповідно до затверджених наказом директора графіку інструктажів, проводяться повторні інструктажі:

§  завгоспом,працівникам харчоблоку та пральні, робітником, сторожами – 1 раз на три місяці;

§  іншим працівникам – 1 раз на 6 місяців.

Результати інструктажів також реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під особистий підпис учасників інструктажів.

         Відповідно до графіку перевірки знань, затверджених наказом директора:

§  видається наказ    «Про проведення навчання та перевірки знань з охорони праці», в якому затверджується розклад проведення навчань, закріплюються за групами відповідальні для проведення навчань,  затверджується розклад перевірки знань, призначається комісія для перевірки знань працівників.

§  проводиться перевірка знань працівника та оформляється протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці під особистий підпис членів комісії

         Відповідно до потреб з працівниками проводяться позапланові, цільові інструктажі, про що робиться запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під особистий підпис учасників інструктажу.

         В закладі проводяться навчання персоналу по евакуації з приміщення ЗДО, навчання добровільної пожежної дружини, навчання з цивільної оборони персоналу.

         Відповідно до чинного законодавства в    закладі  дошкільної освіти створені та ведуться наступні документи з питань охорони праці;

§     Комплексні заходи з питань охорони праці, техніки безпеки, техніки експлуатації, пожежної безпеки, санітарії та гігієни;

§     Акт приймання закладу і його готовності до нового навчального року;

§     Протоколи перевірки стану захисного заземлення, ізоляції електромережі і випробувань електрозахисних засобів;

§     інструкції: з охорони праці та з безпеки діяльності для всіх категорій працівників, на кожне робоче місце, кожен вид робіт ; з експлуатації обладнання, системи опалення; з пожежної безпеки; з організації охорони життя і здоров’я дітей;

§     положення: «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу   закладі дошкільної освіти №21 «Барвінок»; «Про навчання з питань охорони праці ЗДО»; «Про  комісію з охорони праці та безпеки життєдіяльності»; «Про пожежно – технічну комісію закладу дошкільної освіти №21».

§     журнали реєстрації: інструкцій з охорони праці на підприємстві; обліку та видачі інструкцій з охорони праці, нещасних випадків невиробничого характеру; потерпілих від нещасних випадків; нещасних випадків з вихованцями; первинних інструктажів; інструктажів з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці; обліку присвоєння І кваліфікаційної групи з електробезпеки не електротехнічного персоналу;

§     Програми: первинного інструктажу, інструктажу на робочому місці, навчання посадових осіб і спеціалістів; навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у дошкільному навчальному закладі;

§     білети для перевірки знань з охорони праці працівників;

§     графіки: проведення чергових інструктажів з питань охорони праці, перевірки знань працівників з питань охорони праці.

§     іменні посадові інструкції на кожного працівника дошкільного закладу.

§     План евакуації (по поверхах);

§     Бланки Актів про нещасні випадки.

 

                                                                              Директор_____________ О.С. Дубініна