Умови для інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти (вимоги).

Під час організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ спрямовуватимуть зусилля на забезпечення:

n  педагогічними кадрами

n  безперешкодного доступу до будівель і приміщень закладу 

для дітей з вадами опорно-рухового апарату та з вадами зору

n  необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками

індивідуальними засобами навчання 

n   учителя-логопеда – учителя-дефектолога

n  кабінетів  психологічного розвантаження

n   проведення корекційно-розвиткових занять.

 Рішення про утворення інклюзивних груп

Керівник дошкільного навчального закладу своє рішення про утворення інклюзивних груп ухвалюватиме за погодженням із органом управління освітою. При цьому враховуватимуть: запити батьків достатність матеріально-технічної та методичної бази забезпечення педагогічними кадрами відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.

 Фінансування інклюзії

Засновник/власник дошкільного закладу передбачатиме кошти для: забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.

    Відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивної освіти покладають на засновника/власника та керівника закладу.

 Зарахування дітей до інклюзивних груп

 Дітей до інклюзивних груп прийматиме керівник дошкільного закладу протягом календарного року.

Підстави для прийняття: заява батьків або осіб, які їх замінюють

n  медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад

n  довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення

n  свідоцтво про народження

n  висновок психолого-медико-педагогічної консультації направлення місцевого органу управління освітою

Копії:

n   посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

n   медичного висновку про дитину-інваліда (наданої лікарсько-консультативною комісією)

n  індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектування інклюзивних груп

Інклюзивні групи комплектуватимуть: за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками з урахуванням особливих освітніх потреб дітей.

Наповнюваність таких груп — до 15 дітей, з них одна-три дитини з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю.

Освітній процес в інклюзивних групах В інклюзивних групах освітній процес провадитимуть: відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Виокремлено дві особливості освітнього процесу в інклюзивних групах — це: індивідуалізація диференціація.

Індивідуальний план розвитку дитини розроблятимуть відповідно до:

– висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації

– індивідуальної програми реабілітації складатиме команда у складі:

– педагогів, які працюють з дитиною

– вчителя-дефектолога

– батьків дитини/осіб, які їх замінюють

 – спеціалістів, які здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей.

Індивідуальну програму розвитку дитини затверджуватиме керівник ДНЗ переглядатимуть задля коригування двічі на рік (або й частіше). В ІПР зазначатимуть цілі її розвитку та розподіляються функції між фахівцями для їх досягнення. Корекційна робота Відповідно до нозології та потреб дитини корекційну роботу в інклюзивній групі дошкільного закладу організовуватимуть: вчитель-дефектолог вчитель-логопед практичний психолог. Передбачатимуть від 3-х до 8-ми корекційно-розвиткових занять на тиждень.

Асистент вихователя

 Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечуватиме асистент вихователя, який: братиме участь у розробленні та виконанні індивідуальних програм розвитку дитини адаптуватиме навчальні матеріали з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

 Асистент дитини

За письмовою заявою батьків/осіб, які їх замінюють, адміністрація ДНЗ надаватиме дозвіл на участь в освітньому процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами волонтерам: на громадських засадах за рахунок коштів громадських організацій інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки/особи, які їх замінюють, зможуть: самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю визначати особу, фізичний стан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1373-shcho-v-proekt-poryadku-organzats-nklyuzivnih-grup

 

 

Умови для інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти №21 "Барвінок

   Педагогічний колектив ЗДО №21 готовий до впровадження інклюзивної освіти .

   Педагоги, починаючи з 2013 року, прослухали лекції та спецкурси "Інклюзивна освіта" при ЗОІППО, але  курсів за фахом "Інклюзивна освіта" педагоги не пройшли.

   В штатному розписі  закладу відсутні учитель-логопед та учитель-дефектолог. 

    В закладі  в наяності  безперешкодний доступ до будівлі, але відсутній безперешкодний доступ до  приміщень закладу для дітей з вадами опорно-рухового апарату та з вадами зору.

        В наявності необхідні навчально-методичні посібники (в електроному вигляді) та нормативна база, але відсутні наочно-дидактичні посібники.

         Якщо буде запит батьків, щодо утворення інклюзивних груп  керіництво ЗДО №21 буде ухвалювати це рішення за погодженням із органом управління освітою. При цьому враховуватимуть: запити батьків,  достатність матеріально-технічної та методичної бази, забезпечення педагогічними кадрами, відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.